Udvalget vedrørende Trossamfund
under Kirkeministeriet

__________________________________________________

Fuldmægtig Jens Ulf Jørgensen Den 26. september 2003
Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

Fornyet udtalelse vedr. Forn Siđr -Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark

Udvalget har den 13. juni 2003 modtaget en henvendelse fra Kirkeministeriet, hvor
der anmodes om en fornyet udtalelse fra udvalget vedr. Forn Siđr- Asa- og Vane-
trosamfundet i Danmark.

Ministeriets henvendelse var vedlagt kopi af materiale som ministeriet modtog fra
ansøgeren i forbindelse med et møde hos kirkeministeren med repræsentanter fra
Forn Siđr. Materialet består af 1) "Uddannelse af Goder og Gydjer" (1s.), 2) e-mai1
korrespondance mellem Tissel Jacobsen og Arne Vatnhamar dateret den 26.5.03
(2s.),3) "Vedtægter og trosgrundlag for Forn Siđr -Asa og Vanetrosamfundet i
Danmark" af maj 2003 (10s.) samt 4) numrene 19-24 af Forn Siđrs medlemsblad
V
ølse (188s.). Udvalget har den 11. juli 2003 desuden modtaget en henvendelse fra
ministeriet vedlagt et følgebrev af 13. juni 2003 fra Ole Bang Pedersen og ovennævn-
te reviderede vedtægter af maj 2003. Udvalget har den 8. september 2003 yderligere
modtaget en henvendelse fra ministeriet vedlagt et følgebrev af 31. august 2003 fra
Tissel Jacobsen og Forn Siđrs kommentarer til udvalgets fornyede udtalelse af den
8. februar 2003 (17s.) samt h
æftet "Forn Siđr -Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark
- Vore blot er ikke bare liturgi" (41s.).

Ovennævnte materiale har til fulde opklaret udvalgets tidligere rejste spørgsmål vedrørende fælles tro og ritualforskrifter. -

I lyset heraf anbefaler udvalget at Forn Siđr -Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark godkendes som trossamfund.

Med Venlig hilsen


Armin W. Geertz formand

__________________________________________________________________________

Professor. dr.phil. Armin W. Geertz (formand), Institut for Religionsvidenskab. Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet,
Tåsingegade 3, 8000 Århus c, tIf. 8942 23 06, fax 86 13 0490, e-mail: geertz@teologi.au.dk

Professor, dr.jur. Eva Smith. Det Retsvidenskabelige Institut A, Københavns Universitet. Studiegården, Studiestræde 6. 1455
København K. tIf. 35323146, fax 35323145, e-mail: eva.smith@jur.ku.dk

Lektor, cand.theol. Jørgen Stenbæk, Institut for Kirkekundskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, Tåsingegade
3.8000 Århus C, tIf. 8942 2302, fax 86 130490, e-mail: stenbaek@teologl:.au.dk

Lektor, mag.art. Margit Warburg, Institut for Religionshistorie. Københavns Universitet, Artillerivej 86, 2300

København K, tIf. 35, 32 89 64, fax 35 32 89 56, e-mail: warburg@hum.ku.dk