Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal] 21. Pos!boks2123.DK 1015 København K
Tlf.. 33 92 33 90 .Fax: 33 92 39 13 .e-post: km@km.dk

Dato: 6. november 2003

Dokument m.: 167392
1. kontor

e-post: 1journal@krn.dk

Fom Sidr -Asa -og Vanetrosamfundet i Danmark

c/o Tissel Jacobsen

Nyborgvej 39,3. sal tv.
5000 Odense C
Med henvisning til tidligere brevveksling, senest Forn Sidrs brev hertil af 3l. august 2003, skal man vedlagt fremsende kopi af en af Kirkeministeriets rådgivende udvalg vedrørende trossamfund afgi-
vet erklæring af 26. september 2003, idet man under henvisning til det heri udtalte skal meddele, at ministeriet herved godkender Forn Sidr- Asa -og Vanetrosamfundet i Danmark som et trossam-
fund.

I tilfælde af at der i trossamfundet påtænkes indgået ægteskab, må bestyrelsen over for ministeriet bekræfte vielsesforretterens status som sådan.

Ifølge ægteskabslovens § 16, stk. 1, m.3, skal en af parterne være medlem af Forn Sidr Asa- og Vanetrosamfundet, og der vil uanset vedtægternes § 12,stk. 7 ikke kunne dispenseres herfra.


Med venlig hilsen

J. U. Jørgensen fm.

Kopi til :
Professor dr. Armin Geertz
Bykrogen 8 Viderup
8420 Knebel