FORN SIÐR -Asa- og Vanesamfundet i Danmark

Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Hermed ansøger FORN SIÐR -Asa- og Vanesamfundet i Danmark, om godkendelse som trossamfund, med dertil hørende rettigheder og pligter, såsom opnåelse af vielsesbemyndigelse m.m. i henhold til "Vejledende retningslinier af marts 1999, udarbejdet af det rådgivende udvalg vedr. trossamfund". [SE VØLSE 9,1999]

Vi er et trossamfund, der har gudsdyrkelse (kult) som primært formål. Troen er meget individuel, og der findes ikke dogmer tilknyttet troen.

Retningsliniernes punkter på side 6 vil vi kommentere således:

Ad 1: Vi anser guderne og naturen som de væsentligste magter; disse magter er uomgængelige. Hvordan og i hvilken grad de griber ind i vore liv, opfattes forskelligt af de enkelte medlemmer.

Ad 2a: Vi har en trosbekendelse (se bilag 1), som alle medlemmer er bekendt med, men ikke nødvendigvis skal bruge.

Trosbekendelsen henviser bl. a. til den ældre Edda (se bilag 2), som er et af vore centrale religiøse skrifter. Ligeledes beskriver den vigtigheden af at tage den skæbne man er tildelt.

Ad 2b: Inspiration til livsanskuelse, dvs. etik og moral hentes i høj grad i den ældre Edda blandt

andet i "Hávamál" (den højes tale), hvor vigtigheden af at tage ansvaret for og vedstå egne handlinger beskrives.

Ad 2c: Medlemmerne har mulighed for at samles i grupper og udføre et ritual (blot) hvor de guddommelige magter hyldes. Dette sker typisk ved jævndøgn og solhverv , eller hvis nogen i øvrigt føler trang til at hylde magterne.

Enhver kan forestå disse blot, da dette ikke kræver nogen særlig uddannelse.

Vielsesritualet vil blive forestået af personer med nogen erfaring i ledelse af blót (goder / gydjer).

Ad 2d: Ritualbeskrivelser, se bilag 3.

Ad 2e: Vi mener at betingelserne i dansk ægteskabslovgivning er opfyldt, da der i vielsesritualet (se bilag 3) indgår at brud og brudgom erklærer at vielsen foregår med deres accept, og de samtidig erklærer at være klar over vigtigheden af deres handling, hvorefter vielsesforretteren erklærer dem for rette ægtefolk at være, samtidig med at dette foregår i overværelse af mindst to vidner.

Side 1 af 21
Dato : 09.10.99


Ad 3a: Trossamfundet består af enkeltmedlemmer, der samles til et årligt Alting (generalforsamling), som er Forn Siðrs øverste myndighed.

Følgelig er det kun Altinget, der kan ændre vedtægterne og vælge en bestyrelse.

Alle medlemmer har adgang til Altinget, hvor alle medlemmer over 18 år har stemmeret.

Ad 3b: Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for myndighederne.

Ad 3c: Indmeldelsesprocedure vedlægges (se bilag 10). I vedtægterne står retningslinierne vedr. udmeldelse og eksklusion.

Spørgsmål til ansøgningen bedes rettet til formanden eller næstformanden.

Med venlig hilsen,

FORN SIÐR

Forn Si
ðrs bestyrelse:

Óttar Ottósson, formand

Niels Brocks Gade 6, 5.th.1574 København V

Tlf. 33 32 12 84/ 40 841284, E-mail: ottar@it.dk

Allan Daugaard Jensen, næstformand

Præstebakken 4, Gimlinge, 4200 Slagelse

Tlf. 58 18 64 56, E-mail: mjodvitnir@get2net.dk

Ole Nielsby, sekretær

Ole Gotved, kasserer

Christine Fentz, arkivar
Side 2 af 21
Dato : 09.10.99


FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

OVERSIGT OVER BILAG.

1 Trosbekendelse.

2 Den ældre Edda, oversættelse af Thøger Larsen 1926, Sphinx forlag 1995

3 Ritualbeskrivelser .

3.1 Eksempel på ritual/blót.

3.2 Eksempel på bryllupsritual.

3.3 Eksempel på knæsætning.

3.4 De omtalte vers i eksemplerne.

4 Forn Siðrs organisationsstruktur.
5 Vedtægter.

6 Senest reviderede årsregnskab.

7 Medlemsantal.

8 Gode- / gydje uddannelse.

9 Oplysning om offentlig anerkendelse i Island og Norge.

10 Procedure for indmeldelse.

10.1 Indmeldelsesblanket.

Side 4 af 21
Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 1


Trosbekendelse.

Jeg tror på alle
Aser og Vaner

og alt hvad opstod
af Ymers krop

at sjæl mig blev skænket
af sønner af Bor
og liv sig rejser
af Ragnarok.

Min skæbne skyldes
de spindende norner
selv må jeg styre

som skæbnen jeg tar
tage modgang
tåle medgang

som skæbnen jeg møder
mit minde bliver sat.

Gudernes ansigt
ingen kender

vi laver et billed

som ligner os selv
vi ser det samme

men ser forskelligt
ingen kan sige

hvis syn der er sandest.

(Ole Gotved, 1998)

Side 4 af 21
Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 3

Ritualbeskrivelse.


Ritualbeskrivelserne består af to dele. Dels et minimumskrav, der fortæller hvilke dele der skal være tilstede i et ritual, dels et eksempel på hvordan et ritual kan forløbe.


Alle ritualer kan ændres således at de passer til den enkeltes udlægning af troen. Dog skal

minimumskravene være opfyldt for at ritualet har retslig gyldighed. Dette gælder i princippet kun for vielsesritualet.

Mindstekrav til ritualer .

Almindelige blót: Ved et almindeligt blot hyldes magterne på den måde, som den enkelte gode/ gydje finder bedst.

Dette kan f.eks. foregå udendørs, i en indviet cirkel, hvor et horn med mjød går rundt, mens magterne på skift påkaldes.

Der kan evt. også citeres vers fra Eddaen.

Vielser: Ved en vielse skal der som minimum være to vidner tilstede, foruden brudeparret og goden/ gydjen.

Brudeparret skal bekræfte at de ønsker at blive gift med hinanden, hvorefter goden/ gydjen erklærer dem for ægtefolk.

Detaljerne i ritualet vil blive tilrettelagt i samråd mellem brudeparret og goden/ gydjen.

Ritualet vil typisk foregå udendørs i en indviet cirkel, men indendørs ritualer accepteres også.

Der kan i ritualet indgå en hammer der lægges i brudens skød (jfr. Trymskvadet), men dette er ikke en betingelse.

Der kan ligeledes indgå en edsring, hvorpå ægteskabsløftet lægges, men dette er heller ikke en betingelse.

Knæsætning: Ved en knæsætning bliver barnet optaget som fuldgyldig medlem i sin familie, og samtidig navngivet. Dette foregår ved at barnet sættes på faderens, eller nærmeste mandlige slægtnings højre knæ. Dette er ikke samtidig en indmeldelse i trossamfundet.

Også dette ritual vil typisk foregå udendørs, uden det dog er en betingelse.

Man kan evt. bære barnet medsols rundt om et bål inden det bliver sat på faderens knæ, ligeledes kan man vandøse barnet samtidig med navngivningen (jfr. Hávamál og div. sagaer).

Der kan også være et antal garanter tilstede, som lover at skærme, hjælpe og vejlede barnet, hvis forældrene bliver ude af stand til dette. Disse ting er heller ikke betingelser.

Herefter følger tre eksempler på udførelse. Det må understreges at dette kun er eksempler, som kan bruges som inspiration for medlemmerne og som vejledende information for udvalget.

Side 5 af 21
Dato : 09.10.99

FORN SIÐR AnsøgnIng om godkendelse som trossamfund

Bilag 3.1

Eksempel på ritual/bl6t

v. G. V. Gotved, inspireret af Pelle Bull.

Årstids ritualer (alm. Blót) kan udføres således:

Deltagerne stiller sig i en cirkel med foretter (gode) i øst. Forretteren lukker cirklen, med start i øst,

ved at tegne solhjulet i luften. Start foroven, træk vandret streg fra højre til venstre. Se tegning.

Imens påkaldes Odin (vinden).

Forretteren går til syd, tegner atter solhjulet, men starter nu en kvart omgang længere rundt, medsols, dvs. starter i øst, fører hammeren ned til syd, trækker lodret streg til nord, osv.

Imens påkaldes Loke (ilden).

Derefter fortsættes til vest; nu startes solhjulet forneden og Ægir eller Njord (vand) påkaldes.

I nord påkaldes Tyr (jorden) mens solhjulet startes i vest.

Forretteren går til øst, og cirklen er nu lukket. Ingen går herefter ind eller ud af den før den er åbnet igen.

Nu synger goden/ gydjen vers 3 og 4 fra "Sigdrifamål" (se bilag 3.4). Der siges nogle ord om det blot der netop afholdes. Mjød eller vin hældes i hornet, og der startes med en skål forOdin. Hornet går altid medsols rundt.

Når hornet kommer tilbage, hældes resten ud på jorden til vætterne. Hornet fyldes igen og der skåles for Thor. Derefter skåles for Freja.

Nu skåles for den personlige gud og afslutningsvis skåles for de afdøde. Efter denne skål synger goden/ gydjen "Friggs Bøn" (se bilag 3.4).

Er der nogen der vil aflægge ed, går goden/ gydjen rundt med edsringen" og til slut indvies ting, hvis nogen ønsker det.

Efter nogle få afsluttende bemærkninger åbnes cirklen igen og måltidet kan begynde.


Dette ritual er egnet, når man er højst 15 personer. Er man flere må man prøve at nedbringe antallet af skåler ned, ellers tager det uforholdsmæssig lang tid. Evt. kan foretteren skåle alene for de tre første guder, og så lade hornet gå rundt for den personlige skål. Der er frit valg og det er kun godt hvis man kan sætte sit personlige præg på ritualet.


Side 6 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 3.2

Eksempel på bryllupsritual

v. G. V. Gotved, inspireret af Pelle BuD.

Brudeparret sætter sig i svedehytte, ca. en time, for at svede alle dårligdomme og gamle kærester ud. Imens står bryllupsgæsterne udenfor, og synger, trommer og larmer, så ingen kan høre hvad der foregår i hytten.

Når brudeparret kommer ud, iklæder de sig brudetøjet. Imens går forrettende gode til ceremonipladsen.

Denne er indrettet med en markering af midten, en stol lige nord for midten, og et rødt klæde (symbol for Freja) vest for cirklen.

Bruden udvælger nu 8 mænd, der efter hendes anvisning skriver hver deres rune (fra 16-futharken) på hver deres knytnæve store sten. Brudgommen udvælger ligeledes 8 kvinder der efter hans anvisning gør det samme. Således er nu alle runerne repræsenteret. Alle går nu, med brudeparret i spidsen, til ceremonipladsen, hvor goden modtager dem.

Stenene lægges nu i rigtig rækkefølge i en cirkel, med Fe i syd, Reid i vest, Is i nord, og Bjarkan i øst. Sydgoden (vidne) fører bruden ind på stolen. Hun sidder her for at beskytte manden/hjemmet mod det ubehagelige fra nord (Hel). Brudgommen stiller sig i midten af cirklen, østgode (forrettende), sydgode (vidne) og vestgode (vidne) stiller sig på plads. Syd- og vestgode er ikke egentlige goder, men vidner .

Nu lukker goden cirklen med Odin -Loke -Ægir -Tyr .

Goden synger bl6tsangen (vers 3 og 4 fra Sigdrifamál, se bilag 3.4), træder frem og siger:

"NN og NN, I er kommet her i dag, fordi I vil giftes med hinanden. Det skal I hermed vise os ved ord og handling." Goden lægger nu hammeren i brudens skød. Hun giver den videre til brudgommen, der giver hende en gave efter eget valg. Brudgommen giver nu hammeren tilbage til goden.

Goden holder nu edsringen frem og siger: "Vil I nu, på denne ring og i Vårs navn, aflægge ed på, at dette bryllup er kommet i stand med jeres vilje?" .

Bruden og Brudgommen tager fat i ringen og siger: "Jeg, NN, aflægger hermed, i Vårs navn, ed på, at dette bryllup er med min vilje, og at jeg er klar over vigtigheden i den handling jeg nu foretager mig" Først brudgommen, så bruden.

Goden siger: "NN og NN, i V års navn erklærer jeg jer hermed gift."

Goden synger vers 48-50 fra Fjolsvinmál (se bilag 3.4).

Goden siger: "Er der andet I ønsker at udveksle som pant på dette ægteskab?"

Der udveksles ringe, og brudgommen overrækker bruden nøgler. Bruden tager et fyldt mjødhorn, drikker af det og rækker det til brudgommen, der efter at have drukket, giver det til goden, der drikker, giver hornet til sydgoden, der drikker og giver det til vestgoden, der drikker og beholder hornet.

Goden siger: "Har vidnerne noget at tilføje?"

Nu kan syd- og vestgode komme med indslag.

Er dette ikke tilfældet, åbnes cirklen og goden byder til fest. Vestgoden lader nu hornet gå videre til bryllupsgæsterne.

Først her, efter selve ritualet, gives evt. godegave til goden.

Side 7 af 21
Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund


Bilag 3.3


Eksempel på knæsætning.

v. G. V. Gotved.

Forældrene og barnet sidder i cirklen; faderen i syd, moderen med barnet i nord. Vidnerne markerer cirklen med goden/ gydjen i øst.

I midten af cirklen er et bål, alternativt edsringen, hvis ceremonien foregår indendørs.

Goden lukker cirklen med Urd -Verdande -Skuld og Hel i nord.
Synger blotsangen (vers 3 og 4 fra Sigdrifamal, se bilag 3.4).

Goden siger: "Et barn er født, NN er fader, NN er moder. Kan I optage dette barn i jeres æt, så skal I hermed bevidne det overfor os der er forsamlet her."

Faderen rejser sig, går medsols rundt om bålet, tager barnet med sig tilbage til sin stol, sætter sig, og sætter barnet på sit højre knæ.

Folk jubler og hujer.

Goden siger: "Hvad skal barnet hedde?"

Faderen siger: "Jeg navngiver barnet NN."

Goden øser barnet med vand, samtidig med han siger: "NN, du er nu optaget i din æt. Norneme give dig godt liv."

Hornet går rundt for norneme, starter med moderen, så faderen, så goden og medsols rundt i cirklen. Det sidste i hornet tømmes ud på jorden.

Goden synger Vølvens Spådom vers 20 (se bilag 3.4).

Goden siger: "NN og NN, I har nu knæsat NN, lyst ham/hende i kuld og køn, og optaget ham/hende som fuldgyldigt individ i jeres æt. Aflæg derfor på denne ring ed på, at I vil skærme, hjælpe og vejlede NN så godt I formår" (evt. mere efter eget valg).
Der aflægges ed.

Goden siger: "Hvem vil påtage sig denne opgave hvis NN og NN ikke er i stand hertil?"

Garanterne, som ikke er er blevet spurgt på forhånd, men frivilligt syntes de er de nærmeste til denne opgave træder frem og siger: "Jeg vil!"

Goden går medsols rundt til hver enkelt garant og de aflægger samme ed som forældrene.

Goden siger: " Lad os drikke for Vår som besegling af disse eder." Hornet går rundt som før .

Afslutningsvis drikkes for godt år og fred.
Goden åbner cirklen, med Urd -Verdande -Skuld og Hel.

Side 8 af 21
Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund


Bilag 3.4


De omtalte vers i eksemplerne.


BLOTSANG

Sigdrifamá1, vers 3 og 4 (Den ældre Edda)

Hil dag, hil dags sønner,
hil nat og nats datter.
Se på os med milde øjne,

og giv de siddende sejr .

Hil jer aser, hil jer asynjer,
hil dig, du givende jord.

Giv os to ætlinge, tale og forstand,
og lægehænder mens vi lever.

(oversættelse G.V. Gotved)FRIGGS BØN

Frit efter Snorre Sturluson: Gylfaginning.

Hvis alle ting i verden
levende og døde
begræder ham

skal han komme igen til Aserne

men forblive hos Hel

hvis nogen nægter at græde.

Grædt ud af Hel.

Og alle gjorde det

mennesker og dyr, jorden,

stenene, træer og al malm

således som du nok har set at disse ting græder

når de kommer fra kulde og i varme.

(Oversættelse Finnur J6nsson)
KNÆSÆTNINGSSANG

Vølvens spådom, vers 20 (Den ældre Edda)


Da kommer møerne,
de meget vidende,
tre var de fra søen,

som under stammen ligger.
Urd er den ene,

den anden Verdande,

skåret i træ står,
at Skuld er den tredje.

De laver love,

de liv bestemmer,

for menneskers børn,

mænd og kvinders skæbne.

( oversættelse G. V. Gotved)


BRYLLUPSSANG

Fjolsvinmál, vers 48-50. (Den ældre Edda)

Vel er du kommet,

min vilje er opfyldt,

efter hilsen kommer kys.

Et så frydefuldt syn,

de fleste vil glæde,

som har til en anden attrå.

Længe jeg sad,
på Lyfjabjerget,

vented' dig dag efter dag.

Som jeg det bød,

blevet det er,

du kom, mand, til min sal.

Som jeg har længtes,
savnet din kærlighed,

og du higet efter min elskov.
Nu er det sikkert,

at vi sammen skal,

leve til livet er slut.

(oversættelse G. V. Gotved)

Side 9 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund


Bilag 4

Organisationsstruktur.

Fbrn Siðr er en organisation, der består af en række enkeltmedlemmner. Disse kan, på frivillig basis,

danne blótgrupper (menigheder), men disse blótgrupper hører ikke organisatorisk under Forn Siðr.

Det er ikke en betingelse for medlemskab, at man tilhører en blótgruppe, da troen kan dyrkes såvel i fællesskab, som på egen hånd.

Altinget er den højeste myndighed, hvor foreningens repræsentanter (bestyrelsen) vælges. Disse er ansvarlige overfor myndighederne.

Alle medlemmer har adgang til Altinget og alle medlemmer over 18 år har stemmeret.


Side 10 af 21

Dato : 09.10.99


FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 5, side 1

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er "FORN SIÐR -Asa- og Vanesamfundet i Danmark".

§ 2. Foreningens formål er:

1. Dyrkelse af de guddommelige kræfter.

2. At fungere som kontaktpunkt og paraplyorganisation for tilhængere af den gamle skik.

3. At arbejde på generel accept og officiel anerkendelse af den gammelnordiske gudedyrkelse på lige fod med andre trossamfund.

4. At udbrede kendskabet til og forståelsen for vor gamle nordiske kulturarv, såvel gennem eddadigte og andet gammelt kildemateriale, som gennem nyere udtryksformer .

§ 3. Vort trosgrundlag er asatroen, det vil sige troen på aser, vaner, alfer, vætter/naturånder, fylgjer/vardyr, forfædre og sol og måne samt visse jætter, under et kaldet magterne (regin). Påkaldelsen af disse magter kan ske ved blot, sejd, galder samt runemagi. Af hellige skrifter anerkender vi digtene i den ældre Edda. Herudover har foreningen ingen autoritet i dogmatiske spørgsmål.

§ 4. Foreningen er upolitisk og ikke-missionerende.

§ 5. Om riter og sæder: Vi tolererer ikke race- eller kønsdiskrimination, skænding af andre religioners helligsteder, voldelig eller blufærdighedskrænkende optræden, skamfering af naturen eller

dyrplageri. Retningslinjer for de grundlæggende ritualer defineres i tillægget. De enkelte blotgilder og individer kan frit udbygge ritualerne og supplere dem med ritualer efter eget valg-

Blodofring af almindelige slagtedyr er tilladt, hvis slagtningen sker under værdige forhold og i overensstemmelse med dansk veterinærlovgivning og uden at nogen presses eller manipuleres til at

deltage.

§ 6. Medlemskab. Medlemskab af foreningen er individuelt. Enhver, der ønsker det og er indstillet på at overholde foreningens vedtægter, kan blive medlem. Medlemskab ophører når man melder sig ud af foreningen eller undlader at betale kontingent.

Ved overtrædelser af foreningens vedtægter, brug af nazistiske symboler, samt misbrug af foreningens navn og logo, kan bestyrelsen suspendere et medlemskab, hvis 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er enige herom. Endelig eksklusion kan kun foregå på et ordinært alting, med 2/3 flertal af de fremmødte.


Side 11 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund


Bilag 5, side 2


§ 7. Altinget er foreningens højeste besluttende myndighed. Det ordinære Alting afholdes hvert år,

fortrinsvis den 3. weekend i maj. Bestyrelsen fastsætter nærmere tid og sted og træffer de nødvendige praktiske forberedelser .

Alle de af foreningens medlemmer, som er fyldt 18 år, har stemmeret. Hvert medlem har en stemme.

Altinget er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt

stemmeflertal, dog kræves 2/3 flertal ved vedtægtsændringer og eksklusioner, og for opløsning af

foreningen gælder § 11. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag. Indkaldelse til det ordinære

Alting skal ske senest 2 måneder før afholdelse. Forslag til dagsorden skal være

bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 3 uger før Altinget. Bestyrelsen skal orientere medlemmerne

herom senest 2 uger før.


Dagsordenen for det ordinære Alting er som følger:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning v/bestyrelsen.

4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Fremlæggelse af budget.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af revisor.

9. Evt.


Ekstraordinært Alting kan afholdes med en måneds varsel og indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer.


§ 8. Bestyrelsen består af 5 personer, der efter valg konstituerer sig selv, idet de udpeger en formand, en næstformand og en kasserer. Alle bestyrelsesmedlemmer er ligeværdige.

Bestyrelsen forestår foreningens drift og varetager kontakten til nye medlemmer samt til de offentlige myndigheder .

Bestyrelsen sørger for driften af foreningens medlemsblad, samt hjemmeside, ifølge tillæggets bestemmelser herom.

Bestyrelsen har tavshedspligt om hvad de erfarer om foreningens medlemmer i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen må ikke udlevere medlemslister eller oplysninger der måtte kunne identificere enkelte medlemmer, medmindre de pågældende medlemmer er indforståede hermed.


§ 9. Økonomi: Kontingent fastsættes af foreningens bestyrelse. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december .


§ 10. Vedtægtens bestemmelser suppleres af uddybende tillæg. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem tillægget og vedtægterne er vedtægternes formulering gældende. Vedtægtsændringer og ændringer i tillægget kan besluttes på Altinget med 2/3 flertal.Side 12 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund


Bilag 5, side 3


§ 11. Til beslutning om opløsning af foreningen kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver 2

på hinanden følgende Alting, hvoraf det sidste skal være indkaldt udtrykkeligt med dette formål. Ved

opløsning tager det opløsende Alting beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler.

Side 13 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund


Bilag 5, side 4


Tillæg til vedtægterne


Tillæg 1: Afstemmingsregler

§ 1. Ved afstemming hvor der kræves 2/3 flertal, menes 2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer.

Dog skal mindst 50% af de fremmødte medlemmer have stemt for.

§ 2. Ved valg til bestyrelsen, kan skrives op til fem navne på stemmesedlen. Rækkefølgen er uden betydning.

I tilfælde af udslagsgivende stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages en ny afstenming med et navn pr. stemmeseddel mellem de pågældende kandidater. Hvis der fortsat er stemmelighed, bruges lodtrækning.

§ 3. Skriftlig afstenming skal foretages når en af de tilstedeværende kræver dette.


Tillæg 2: Trosbekendelse


Jeg tror på alle Aser og Vaner

og alt hvad opstod af Ymers krop

At sjæl mig blev skænket af sønner af Bor

og liv sig rejser

af Ragnarok.


Min skæbne skyldes

de spindende Norner

selv må jeg styre

som skæbnen jeg tar

tage modgang

tåle medgang

som skæbnen jeg møder

mit minde blir sat.


Gudernes ansigt ingen kender

vi laver et billed

som ligner os selv

vi ser det samme

men ser forskelligt

ingen kan sige

hvis syn der er sandest.


Ole Gotved


Ovenstående er FORN SIÐR´s officielle trosbekendelse. Det står goder og medlemmer frit for om de vil bruge den.

Side 14 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund


Bilag 5, side 5

Tillæg 3: Medlemsblad

§ 1. Bladets navn er Vølse -Organet for hedensk sæd, med ISSN: 1397-8705. Bladet udgives af FORN SIDR -Asa- og Vanesamfundet i Danmark og fungerer som foreningens medlemsblad.

§ 2. Bladets indhold

1. Artikler og indlæg der trykkes i Vølse, er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdninger og synspunkter. Redaktøren, der udpeges af bestyrelsen, udvælger materiale til Vølse.

2. Tvister mellem artikelforfattere og redaktøren angående stoffet i Vølse afgøres af bestyrelsen, der også kan komme med henstillinger til redaktøren angående indholdet.

§ 3. Økonomi: Udgivelsen af V ølse finansieres af FORN SIÐR -Asa- og Vanesamfundet i Danmark. Abonnementsprisen for ikke-medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Tillæg 4: Hjemmeside

§ 1. Formål: Hjemmesidens formål er at præsentere FORN SIÐR -Asa- og Vanesamfundet i Danmark udadtil.

§ 2. Hjemmesidens indhold og administration.

1. Tekst, billede og lydmateriale, der optræder på foreningens hjemmeside er, hvis intet andet oplyses, udtryk for foreningens holdninger og synspunkter.

2. Redaktøren (webmaster) udpeges af bestyrelsen og udvælger og producerer i samråd med denne materialet til hjemmesiden. Webmaster sørger for kontakt til internetudbyder og for opsætning, udformning og administration af siden.

§ 3. Økonomi: Udgifter i forbindelse med vedligeholdelse og administration af internethjemmesiden dækkes af FORN SIÐR -Asa- og Vanesamfundet i Danmark.Side 15 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 6


Årsregnskab


FORN SIÐR -Asa.- og Vanesamfundet i Danmark.


Første årsregnskab: 3/11 -1997 til 31/12 -1998


Indtægter

Kontingenter og bidrag 13165,- kr.

Vølse salg 1810,- “

Alting 97, overskud 159,- “

98, “ 914,- “

Renter 7,- “_

Indtægter ialt 16055,- kr.


Udgifter

Anonce før første møde 1400,- kr.

Vø1se, medlemsbreve m.m. 11865,- "

Hjemmeside 1213,- “

Bestyrelsesudgifter 3107,- “

Bankgebyre 135.- “

Udgifter ialt 17720,- kr.


Årets resultat, underskud % 1665,- kr.
­­­­­­­­­­­

Balance pr. 31. december 1998


Aktiver

Kasse 0,- kr.

GiroBank 7835,- “

ialt 7835,- kr.


Passiver

Forudbetalt kontingenter 6020,- kr.

Kreditorer, bestyrelsens udlæg 3380,- "

Overrført resultat, underskud %1l665,- "


ia1t 7835,- kr.


Kasserer. Ole Gotved


Foranstående regnskabkor perioden 3. november 1997 til

31. december 1998 for FORN SIÐR -Asa- og Vanesamfundet

i Danmark har jeg revideret. Jeg har udført revisionen

i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisions-

principper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om

at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

Likvide beholdninger er afstemt med foreliggende dokomentation.

Revisionen giver ikke andledning til forbehold.

Frederiksberg den


Revisor, Christian Gudred Ramm

Side 16 af 21
Dato: 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 7


Medlemstal


I øjeblikket er vi 144 medlemmer i foreningen, ca. 10-15 er under 18 år og 5 har ikke fast bopæl i

Danmark.

Ved foreningens stiftelse d. 15/11-1997 var vi 15 personer. Vores medlemsudvikling i 1999 ser sådan ud..billeder 2 styks
Side 17 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 8


Uddannelse af goder og gydjer.


Der findes ikke en decideret uddannelse til "præst" , herefter kaldet gode / gydje. Goden er den

mandlige blotleder, gydjen er den kvindelige. Der er ikke nogen statusforskel mellem kønnene. Der er en række betingelser for at et medlem kan blive indstillet til godkendelse som vielsesforretter .

For at sikre, at aspiranten nyder en vis anseelse blandt foreningens medlemmer, er det en forudsætning at vedkommende er blevet bedt om at forrette en vielse, eller at mindst 4 medlemmer med en vis anciennitet (mindst 1 års medlemskab og deltagelse i mindst 1 Alting) indstiller
vedkommende til godkendelse. Indstillerne skal have deltaget i blot forrettet af aspiranten.

Aspiranten skal ligeledes have været medlem i mindst 1 år og have deltaget i mindst 1 Alting,samt skal have forestået flere blot (ritualer) i fællesskab med andre medlemmer.

Aspiranten retter henvendelse til bestyrelsen om godkendelse og evt. til en allerede godkendt gode/ gydje. Kender aspiranten ikke en sådan, kan bestyrelsen formidle kontakten.

Den godkendte gode/ gydje er så dels bisidder, dels vejleder ved det forestående ritual, som fungerer som en art eksamen for aspiranten.

Ved en vielse sørger den godkendte gode/ gydje for de formelle papirer og efter ritualet (vielse/blot) kontrollerer den godkendte gode/ gydje, at aspiranten er bredt orienteret om indholdet af de centrale religiøse skrifter .

Er ceremonien forløbet til alles tilfredshed, kan aspiranten indstilles til ministeriel godkendelse, hvorefter bestyrelsen tager sig af det fornødne.

Den eksaminerende gode/ gydje kan bede om at se endnu et blot udført af aspiranten inden der indstilles til godkendelse, men der skal være vægtige grunde hertil, i særdeleshed hvis brudeparret eller blotgruppen har været tilfredse med ritualet, og ved en vielse at dansk ægteskabslovgivning ligeledes er opfyldt.

En gode/ gydje kan fratages sin godkendelse som vielsesforretter på følgende måde:

Indløber der en klage over en gode/ gydjes måde at forrette et ritual på, skal denne klage behandles af bestyrelsen, som så kontakter den indklagede gode/ gydje, samt mindst en anden godkendt

gode/ gydje og hører disses mening i sagen. Bestyrelsen afgør så, hvorvidt klagen skal afvises, eller udmunde i en advarsel til den indklagede. Ved gentagne advarsler, kan goden/ gydjen fratages sin godkendelse som vielsesforretter. Dette er en bestyrelsesafgørelse.

Bestyrelsens afgørelser om godkendelse, eller fratagelse af godkendelse, kan naturligvis ankes til
Altinget.Side 18 af 21
Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 9

Oplysning om godkendelse i Island og Norge.

Vi kan oplyse at organisationen “ Ásatrúarfelagið” i Island opnåede godkendelse som trossamfund

i 1973.

" Åsatrufellesskapet Bifrost" i Norge blev godkendt i 1996.

Disse trossamfund har samme grundholdninger som Fom Siðr, og bygger deres tro på samme centrale religiøse skrifter.Side 19 af 21

Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund

Bilag 10

Procedure for indmeldelse.

Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af Forn Siðr, efter skriftlig, telefonisk eller personlig

henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Efter henvendelsen vil sekretæren sørge for at der sendes informationsmateriale til den interesserede.

Informationsmaterialet består af:

Nyeste udgave af medlemsbladet (V ølse )

Vedtægterne

Vores trosbekendelse

Indmeldelsesblanket

Girokort

Når bestyrelsen har modtaget indmeldelsesblanketten i korrekt udfyldt stand samt
medlemskontingent, træder medlemsskabet i kraft med alle rettigheder og pligter.

Medlemskab kan nægtes hvis personen er involveret i aktiviteter der strider imod foreningens
vedtægter.Side 20 af 21
Dato : 09.10.99

FORN SIÐR Ansøgning om godkendelse som trossamfund


Bilag 10.1

Indmeldelsesblanket

Navn: ____________________________________________________________________________________

Fødselsdato og -år: __________________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________

Telefonnummer : ____________________________________________________________________________

Mobiltlf.nr .: _______________________________________________________________________________

E-mail : ___________________________________________________________________________________

Jeg ønsker ikke at stå på foreningens adresseliste

Jeg ønsker hermed medlemsskab af Fom Siðr.

Jeg er bekendt med indholdet af vedtægterne og trosbekendelsen for Forn Siðr .

Sted og dato ________________________________________________________________________________

Underskrift ________________________________________________________________________________

Hvis under 18 år, forældres/værges underskrift ____________________________________________________

Sendes til : (Sekretæren for Forn Siðr)Side 21 af 21
Dato : 09.10.99